Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - Aktywny Senior

Dom Seniora  prowadzony jest w ramach projektu pn. „Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Grupa docelowa Projektu to 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia, lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z czynności dnia codziennego. Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – AKTYWNY SENIOR funkcjonował będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestników Projektu.

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – AKTYWNY SENIOR zapewniał będzie:

1. Usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej z 30 miejscami świadczenia usług opiekuńczych tj. 1 opiekun na 10 osobową grupę. Usługi obejmować będą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, opiekę higieniczną, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze dostosowane będą do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
2. Usługi rehabilitacji/fizjoterapii jako element specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone będą codziennie. Będą mieć na celu usprawnienie  zaburzonych funkcji organizmu Uczestników Projektu. Zakres wsparcia określony będzie według potrzeb indywidualnych Uczestników Projektu.
3. Usługi obejmujące aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej: 

1) Indywidualne wsparcie psychologiczne, dietetyczne, terapeutyczne, socjalne, obywatelskie:

  • psychologiczne ukierunkowane na profilaktykę zdrowia psychicznego lub poprawę stanu zdrowia psychicznego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • dietetyczne – ogólne zasady żywienia osób starszych, dobór właściwej diety w zależności od potrzeb/chorób/schorzeń osób starszych, indywidualne porady dietetyczne w zależności od problemów uczestnika,
  • terapeutyczne – ćwiczenia czynne, bierne i wspomagane zależnie od zdefiniowanych potrzeb podopiecznego, które mogą być wykonywane w bezpieczny sposób w domu,
  • socjalne/obywatelskie – wsparcie w zakresie przepisów prawa rodzinnego opiekuńczego, poznanie lub zgłębienie wiedzy na temat przysługujących praw i uprawnień osób starszych, pomocy w pisaniu pism urzędowych w kontekście zgłaszanych problemów.

2) Grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym (terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, bierna i czynna, biblioterapia, choreoterapia, filmoterapia, zdobnictwo – dekoratorstwo (ikebana), inne w zależności od potrzeb seniorów).

3) Grupowe zajęcia wspierające ruchowo z instruktorem: rekreacyjne/sportowe. Zajęcia polegające na ćwiczeniach/gimnastyce dostosowanej do osób starszych, ich indywidualnych problemów zdrowotnych.

4) Grupowy trening kompetencji życiowych. Polegający m.in. na rozwijaniu umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów towarzyskich, nauka lub przywrócenie samodzielności życiowej, poznanie różnorodnych ćwiczeń koncentracji uwagi, metod i technik usprawniających działanie pamięci, a także zasad zapamiętywania w celu jak najdłuższej sprawności psychicznej pozwalającej na efektywne i samodzielne funkcjonowanie w społeczności. 

4. Wyjazdy  rozwijające i wzmacniające aktywność Uczestników Projektu (kino, teatr, basen itp.) oraz imprezy kulturalne, rekreacyjne zorganizowane przez seniorów, połączone z różnymi świętami.
5. Uczestnicy Projektu będą dowożeni z miejsca zamieszkania do Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – AKTYWNY SENIOR i z powrotem.
6. Uczestnikom Projektu zostanie zapewnione wyżywienie (catering) 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad).

Witamy na stronie Domu Seniora w Kosinie! Rozejrzyj się po stronie i znajdź potrzebne informacje.

  • W zakładce Rekrutacja znajdziesz wszystkie potrzebne informacje oraz formularze wymagane przy rekrutacji seniora.
  • W zakładce Aktualności znajdziesz najnowsze informacje związane z działaniem Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie.
  • W zakładce Galeria znajdziesz zdjęcia seniorów podczas zajęć w naszym domu seniora.

Jeżeli masz jakieś pytania - proszę śmiało pisać/dzwonić (zakładka Kontakt).